Pharamacology

Pharamacology
Professor(s)Associate Professor(s)Assistant Professor(s)Senior Resident(s)/Tutor(s)
Dr.Anjali Tarai Dr.Itishree Prusty Dr.Aparajita Mohapatra
Dr.Chinmaya Kumar Guru